Dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Dębno, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różańsku oraz czterech innych placówek będą korzystały z dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i podnoszących tzw. kompetencje kluczowe. Projekt realizowany będzie do 2019 roku!

Dzieci będą mogli korzystać z doradztwa zawodowego, zajęć matematycznych, przyrodniczych, z języka angielskiego, informatycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, czy logopedycznych.

Ciekawą propozycją dla dzieci jest także koło młodych dziennikarzy, kompetencji manualnych, czy zajęcia rozwijania wrażliwości emocjonalnej oraz spotkania z psychologiem.

Kolejną atrakcją dla uczniów będzie wycieczka do Gdańska. Zaplanowano także wyjazdy do ciekawych miejsc przyrodniczych np. Woliński Park Narodowy oraz edukacyjnych, takich jak: oczyszczalnia ścieków, czy składowisko odpadów.

Szkoła zostanie wyposażona w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Zakupione zostaną: tablice interaktywne, laptopy, tablety, projektor, drukarka, aparat fotograficzny oraz wizualizer. Trafią tu także pomoce dydaktyczne np. mikroskopy, zestawy do eksperymentów usprawniające i rozwijające umiejętności uczniów. Nauczyciele przejdą kursy i szkolenia, w tym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Różańsko, to przedsięwzięcie o wartości 328 492,50 zł.

Całość przedsięwzięcia dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne przez uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych RPOWZ.

źródło: debno.pl

   
Serwis informacyjny www.nasze.rozansko.pl powstał w ramach projektu "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku"
współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich